9D7N Hokkaido (SQ Charter) @ 北海道之旅
RM 8,668.00
 
8D7N Silk Road @ 探索古丝路遗迹
RM 6,698.00
 
8N Classic Europe @ 经典欧洲五国
RM 13,288.00
 
6D5N Hanoi+Halong+Sapa @ 河內+下龍灣+沙壩
RM 2,688.00